Schulter-Finishbügelmaschine BRI 1920/101 Premium

%7B%22gallery%22%3A%5B%7B%22ID%22%3A111438%2C%22id%22%3A111438%2C%22title%22%3A%22Schulter-Finishb%5Cu00fcgelmaschine+BRI+1920%5C%2F101+Premium%22%2C%22filename%22%3A%22bri_1920_100.jpg%22%2C%22filesize%22%3A151457%2C%22url%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fbri_1920_100.jpg%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fprodukte%5C%2Fbuegelpressen%5C%2Fbri-1920101-schulter-finishbuegelmaschine%5C%2Fattachment%5C%2Fbri_1920_100%5C%2F%22%2C%22alt%22%3A%22%22%2C%22author%22%3A%228%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22caption%22%3A%22%22%2C%22name%22%3A%22bri_1920_100%22%2C%22status%22%3A%22inherit%22%2C%22uploaded_to%22%3A100088%2C%22date%22%3A%222018-09-13+09%3A11%3A49%22%2C%22modified%22%3A%222018-09-19+07%3A55%3A42%22%2C%22menu_order%22%3A0%2C%22mime_type%22%3A%22image%5C%2Fjpeg%22%2C%22type%22%3A%22image%22%2C%22subtype%22%3A%22jpeg%22%2C%22icon%22%3A%22http%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-includes%5C%2Fimages%5C%2Fmedia%5C%2Fdefault.png%22%2C%22width%22%3A454%2C%22height%22%3A605%2C%22sizes%22%3A%7B%22thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fbri_1920_100-150x150.jpg%22%2C%22thumbnail-width%22%3A150%2C%22thumbnail-height%22%3A150%2C%22medium%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fbri_1920_100-225x300.jpg%22%2C%22medium-width%22%3A225%2C%22medium-height%22%3A300%2C%22medium_large%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fbri_1920_100.jpg%22%2C%22medium_large-width%22%3A454%2C%22medium_large-height%22%3A605%2C%22large%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fbri_1920_100.jpg%22%2C%22large-width%22%3A454%2C%22large-height%22%3A605%2C%22woocommerce_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fbri_1920_100-400x320.jpg%22%2C%22woocommerce_thumbnail-width%22%3A400%2C%22woocommerce_thumbnail-height%22%3A320%2C%22woocommerce_single%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fbri_1920_100.jpg%22%2C%22woocommerce_single-width%22%3A454%2C%22woocommerce_single-height%22%3A605%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fbri_1920_100-100x100.jpg%22%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail-width%22%3A100%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail-height%22%3A100%2C%22shop_catalog%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fbri_1920_100-400x320.jpg%22%2C%22shop_catalog-width%22%3A400%2C%22shop_catalog-height%22%3A320%2C%22shop_single%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fbri_1920_100.jpg%22%2C%22shop_single-width%22%3A454%2C%22shop_single-height%22%3A605%2C%22shop_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fbri_1920_100-100x100.jpg%22%2C%22shop_thumbnail-width%22%3A100%2C%22shop_thumbnail-height%22%3A100%7D%7D%2C%7B%22ID%22%3A111440%2C%22id%22%3A111440%2C%22title%22%3A%22BRI+1920%5C%2F101+Formen-Schnellwechselsystem%22%2C%22filename%22%3A%22D_1920-1.jpg%22%2C%22filesize%22%3A339001%2C%22url%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2FD_1920-1.jpg%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fprodukte%5C%2Fbuegelpressen%5C%2Fbri-1920101-schulter-finishbuegelmaschine%5C%2Fattachment%5C%2Fd_1920-1%5C%2F%22%2C%22alt%22%3A%22%22%2C%22author%22%3A%228%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22caption%22%3A%22%22%2C%22name%22%3A%22d_1920-1%22%2C%22status%22%3A%22inherit%22%2C%22uploaded_to%22%3A100088%2C%22date%22%3A%222018-09-13+09%3A11%3A50%22%2C%22modified%22%3A%222018-09-13+09%3A12%3A23%22%2C%22menu_order%22%3A0%2C%22mime_type%22%3A%22image%5C%2Fjpeg%22%2C%22type%22%3A%22image%22%2C%22subtype%22%3A%22jpeg%22%2C%22icon%22%3A%22http%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-includes%5C%2Fimages%5C%2Fmedia%5C%2Fdefault.png%22%2C%22width%22%3A710%2C%22height%22%3A605%2C%22sizes%22%3A%7B%22thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2FD_1920-1-150x150.jpg%22%2C%22thumbnail-width%22%3A150%2C%22thumbnail-height%22%3A150%2C%22medium%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2FD_1920-1-300x256.jpg%22%2C%22medium-width%22%3A300%2C%22medium-height%22%3A256%2C%22medium_large%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2FD_1920-1.jpg%22%2C%22medium_large-width%22%3A710%2C%22medium_large-height%22%3A605%2C%22large%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2FD_1920-1.jpg%22%2C%22large-width%22%3A710%2C%22large-height%22%3A605%2C%22woocommerce_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2FD_1920-1-400x320.jpg%22%2C%22woocommerce_thumbnail-width%22%3A400%2C%22woocommerce_thumbnail-height%22%3A320%2C%22woocommerce_single%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2FD_1920-1-600x511.jpg%22%2C%22woocommerce_single-width%22%3A600%2C%22woocommerce_single-height%22%3A511%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2FD_1920-1-100x100.jpg%22%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail-width%22%3A100%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail-height%22%3A100%2C%22shop_catalog%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2FD_1920-1-400x320.jpg%22%2C%22shop_catalog-width%22%3A400%2C%22shop_catalog-height%22%3A320%2C%22shop_single%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2FD_1920-1-600x511.jpg%22%2C%22shop_single-width%22%3A600%2C%22shop_single-height%22%3A511%2C%22shop_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2FD_1920-1-100x100.jpg%22%2C%22shop_thumbnail-width%22%3A100%2C%22shop_thumbnail-height%22%3A100%7D%7D%5D%2C%22technical_data_sheet%22%3Afalse%2C%22technical_data_sheet_2%22%3Afalse%2C%22flyer%22%3Afalse%2C%22application_video%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fyoutu.be%5C%2FyrrkTu-YtGU%22%2C%22product_video%22%3A%22%22%2C%22description%22%3A%22%3Ch3%3ESchulter-Finishb%5Cu00fcgelmaschine+ohne+Formen-Schnellwechselsystem%3C%5C%2Fh3%3E%5Cn%3Ch4%3EVorteile%3A%3C%5C%2Fh4%3E%5Cn%3Cul%3E%5Cn%3Cli%3E2+Oberformen+und+2+Unterformen%3A+optimale+Passform+entsprechend+dem+Schultermodell+zum+B%5Cu00fcgeln+von+linken+und+rechten+Schultern%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3E%5Cu00a0Spezielle+Formenkonstruktion+%28gr%5Cu00f6%5Cu00dfenunabh%5Cu00e4ngig%29%3A+erm%5Cu00f6glicht+%5Cu00fcberlappendes+B%5Cu00fcgeln%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EFormen-Schnellwechselsystem%3A+schnelle+Reaktion+auf+Modellwechsel+bei+HAKA+und+DOB%5Cu2009%5C%2F%5Cu2009+Austausch+der+Formen+in+wenigen+Minuten%5Cu2009%5C%2F%5Cu2009h%5Cu00f6here+Produktivit%5Cu00e4t%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3E1+Satz+Wechselformen%3A+zus%5Cu00e4tzliche+B%5Cu00fcgelform+f%5Cu00fcr+schnellen+Umbau+Reaktion+auf+verschiedene+Schultermodelle+%28optional%29%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EFormenheizstation%3A+vorgeheizte+Formen+sind+sofort+einsetzbar%5Cu2009%5C%2F%5Cu2009Erh%5Cu00f6hung+der+Produktivit%5Cu00e4t+%28optional%29%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3E2+R%5Cu00fcckenhaltearme%3A+B%5Cu00fcgelgut+wird+w%5Cu00e4hrend+des+B%5Cu00fcgelprozesses+in+Position+gehalten%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EBedienerfreundliches+5%2C7%5Cu201c+Farb-Touch-Display%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3ESeparater+Programmvorwahlschalter%3A+schneller+Programmwechsel%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EManuelle+Bedienung+m%5Cu00f6glich%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EZwischenh%5Cu00e4ngevorrichtung%3A+B%5Cu00fcgelgut+kann+ausk%5Cu00fchlen%5Cu2009%5C%2F%5Cu2009Qualit%5Cu00e4tserh%5Cu00f6hung%5Cu2009%5C%2F%5Cu2009Aktivierung+der+automatischen+Programmweiterschaltung+w%5Cu00e4hrend+des+Ausk%5Cu00fchlvorgangs%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EAutomatische+Programmweiterschaltung%3A+automatische+%5Cu00dcbertragung+des+B%5Cu00fcgelprogramms+der+ersten+auf+die+zweite+Maschinenseite%5Cu2009%5C%2F%5Cu2009h%5Cu00f6here+Produktivit%5Cu00e4t%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3ETandembetrieb%3A+gleichzeitiges+Ausf%5Cu00fchren+von+2+verschiedenen+Programmen%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EDigitale+Abstandssteuerung%3A+sehr+pr%5Cu00e4zise+einstellbare+Abstandswerte+der+Oberform%5Cu2009%5C%2F%5Cu2009Vermeidung+von+Abdr%5Cu00fccken+und+Glanzbildung+%28optional%29%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EBlasvorrichtung+Kragenbereich%3A+Wegblasen+von+%5Cu00fcbersch%5Cu00fcssigem+Dampfes+im+Kragenbereich%5Cu2009%5C%2F%5Cu2009+Verringert+Nachb%5Cu00fcgelarbeit+%28optional%29%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3C%5C%2Ful%3E%5Cn%22%2C%22accessories%22%3Afalse%2C%22button_text%22%3A%22Jetzt+Vertriebspartner+kontaktieren%22%2C%22application_video_text%22%3A%22Anwendungsvideo+ansehen%22%2C%22technical_data_sheet_text%22%3A%22Techniches+Datenblatt+downloaden%22%2C%22accessories_headline%22%3A%22Zubeh%5Cu00f6r%5C%2FOptionen%22%2C%22accessories_link_text%22%3A%22Zum+Zubeh%5Cu00f6r%22%2C%22product_video_text%22%3A%22Anwendungsvideo+ansehen%22%2C%22technical_data_sheet_text_2%22%3A%22Techniches+Datenblatt+downloaden%22%2C%22flyer_text%22%3A%22Techniches+Datenblatt+downloaden%22%2C%22prioritization%22%3A%2287300%22%2C%22prioritization2%22%3A%2296700%22%2C%22typ%22%3A26%2C%22read_more_text%22%3A%22Mehr+erfahren%22%2C%22read_less_text%22%3A%22Weniger%22%2C%22produktsichtbarkeit%22%3Atrue%2C%22anwendungsgruppe%22%3A%5B134%2C135%2C137%5D%2C%22produktgruppe_2%22%3A%5B116%5D%2C%22kategorie%22%3A%5B30%2C34%5D%2C%22arbeitsgang%22%3A%5B67%2C89%5D%7D

Schulter-Finishbügelmaschine ohne Formen-Schnellwechselsystem

Vorteile:

 • 2 Oberformen und 2 Unterformen: optimale Passform entsprechend dem Schultermodell zum Bügeln von linken und rechten Schultern
 •  Spezielle Formenkonstruktion (größenunabhängig): ermöglicht überlappendes Bügeln
 • Formen-Schnellwechselsystem: schnelle Reaktion auf Modellwechsel bei HAKA und DOB /  Austausch der Formen in wenigen Minuten / höhere Produktivität
 • 1 Satz Wechselformen: zusätzliche Bügelform für schnellen Umbau Reaktion auf verschiedene Schultermodelle (optional)
 • Formenheizstation: vorgeheizte Formen sind sofort einsetzbar / Erhöhung der Produktivität (optional)
 • 2 Rückenhaltearme: Bügelgut wird während des Bügelprozesses in Position gehalten
 • Bedienerfreundliches 5,7“ Farb-Touch-Display
 • Separater Programmvorwahlschalter: schneller Programmwechsel
 • Manuelle Bedienung möglich
 • Zwischenhängevorrichtung: Bügelgut kann auskühlen / Qualitätserhöhung / Aktivierung der automatischen Programmweiterschaltung während des Auskühlvorgangs
 • Automatische Programmweiterschaltung: automatische Übertragung des Bügelprogramms der ersten auf die zweite Maschinenseite / höhere Produktivität
 • Tandembetrieb: gleichzeitiges Ausführen von 2 verschiedenen Programmen
 • Digitale Abstandssteuerung: sehr präzise einstellbare Abstandswerte der Oberform / Vermeidung von Abdrücken und Glanzbildung (optional)
 • Blasvorrichtung Kragenbereich: Wegblasen von überschüssigem Dampfes im Kragenbereich /  Verringert Nachbügelarbeit (optional)