Vorderteil-Vorbügelmaschine BRI 600/101 Premium

%7B%22gallery%22%3A%5B%7B%22ID%22%3A111377%2C%22id%22%3A111377%2C%22title%22%3A%22Vorderteil-Vorb%5Cu00fcgelmaschine+BRI+600%5C%2F101+Premium%22%2C%22filename%22%3A%22bri_600.jpg%22%2C%22filesize%22%3A218233%2C%22url%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fbri_600.jpg%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fprodukte%5C%2Fbuegelpressen%5C%2Fbri-600101-vorderteil-vorbuegelmaschine%5C%2Fattachment%5C%2Fbri_600%5C%2F%22%2C%22alt%22%3A%22%22%2C%22author%22%3A%228%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22caption%22%3A%22%22%2C%22name%22%3A%22bri_600%22%2C%22status%22%3A%22inherit%22%2C%22uploaded_to%22%3A100157%2C%22date%22%3A%222018-09-13+07%3A21%3A18%22%2C%22modified%22%3A%222018-09-13+07%3A21%3A58%22%2C%22menu_order%22%3A0%2C%22mime_type%22%3A%22image%5C%2Fjpeg%22%2C%22type%22%3A%22image%22%2C%22subtype%22%3A%22jpeg%22%2C%22icon%22%3A%22http%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-includes%5C%2Fimages%5C%2Fmedia%5C%2Fdefault.png%22%2C%22width%22%3A597%2C%22height%22%3A605%2C%22sizes%22%3A%7B%22thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fbri_600-150x150.jpg%22%2C%22thumbnail-width%22%3A150%2C%22thumbnail-height%22%3A150%2C%22medium%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fbri_600-296x300.jpg%22%2C%22medium-width%22%3A296%2C%22medium-height%22%3A300%2C%22medium_large%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fbri_600.jpg%22%2C%22medium_large-width%22%3A597%2C%22medium_large-height%22%3A605%2C%22large%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fbri_600.jpg%22%2C%22large-width%22%3A597%2C%22large-height%22%3A605%2C%22woocommerce_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fbri_600-400x320.jpg%22%2C%22woocommerce_thumbnail-width%22%3A400%2C%22woocommerce_thumbnail-height%22%3A320%2C%22woocommerce_single%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fbri_600.jpg%22%2C%22woocommerce_single-width%22%3A597%2C%22woocommerce_single-height%22%3A605%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fbri_600-100x100.jpg%22%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail-width%22%3A100%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail-height%22%3A100%2C%22shop_catalog%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fbri_600-400x320.jpg%22%2C%22shop_catalog-width%22%3A400%2C%22shop_catalog-height%22%3A320%2C%22shop_single%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fbri_600.jpg%22%2C%22shop_single-width%22%3A597%2C%22shop_single-height%22%3A605%2C%22shop_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fbri_600-100x100.jpg%22%2C%22shop_thumbnail-width%22%3A100%2C%22shop_thumbnail-height%22%3A100%7D%7D%2C%7B%22ID%22%3A111381%2C%22id%22%3A111381%2C%22title%22%3A%22BRI+600%5C%2F101+B%5Cu00fcgelform+konkav%22%2C%22filename%22%3A%22d_600_konkav.jpg%22%2C%22filesize%22%3A339185%2C%22url%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fd_600_konkav.jpg%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fprodukte%5C%2Fbuegelpressen%5C%2Fbri-600101-vorderteil-vorbuegelmaschine%5C%2Fattachment%5C%2Fd_600_konkav%5C%2F%22%2C%22alt%22%3A%22%22%2C%22author%22%3A%228%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22caption%22%3A%22%22%2C%22name%22%3A%22d_600_konkav%22%2C%22status%22%3A%22inherit%22%2C%22uploaded_to%22%3A100157%2C%22date%22%3A%222018-09-13+07%3A21%3A20%22%2C%22modified%22%3A%222018-09-13+08%3A01%3A04%22%2C%22menu_order%22%3A0%2C%22mime_type%22%3A%22image%5C%2Fjpeg%22%2C%22type%22%3A%22image%22%2C%22subtype%22%3A%22jpeg%22%2C%22icon%22%3A%22http%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-includes%5C%2Fimages%5C%2Fmedia%5C%2Fdefault.png%22%2C%22width%22%3A1041%2C%22height%22%3A605%2C%22sizes%22%3A%7B%22thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fd_600_konkav-150x150.jpg%22%2C%22thumbnail-width%22%3A150%2C%22thumbnail-height%22%3A150%2C%22medium%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fd_600_konkav-300x174.jpg%22%2C%22medium-width%22%3A300%2C%22medium-height%22%3A174%2C%22medium_large%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fd_600_konkav-768x446.jpg%22%2C%22medium_large-width%22%3A768%2C%22medium_large-height%22%3A446%2C%22large%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fd_600_konkav-1024x595.jpg%22%2C%22large-width%22%3A1024%2C%22large-height%22%3A595%2C%22woocommerce_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fd_600_konkav-400x320.jpg%22%2C%22woocommerce_thumbnail-width%22%3A400%2C%22woocommerce_thumbnail-height%22%3A320%2C%22woocommerce_single%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fd_600_konkav-600x349.jpg%22%2C%22woocommerce_single-width%22%3A600%2C%22woocommerce_single-height%22%3A349%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fd_600_konkav-100x100.jpg%22%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail-width%22%3A100%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail-height%22%3A100%2C%22shop_catalog%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fd_600_konkav-400x320.jpg%22%2C%22shop_catalog-width%22%3A400%2C%22shop_catalog-height%22%3A320%2C%22shop_single%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fd_600_konkav-600x349.jpg%22%2C%22shop_single-width%22%3A600%2C%22shop_single-height%22%3A349%2C%22shop_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fd_600_konkav-100x100.jpg%22%2C%22shop_thumbnail-width%22%3A100%2C%22shop_thumbnail-height%22%3A100%7D%7D%2C%7B%22ID%22%3A111379%2C%22id%22%3A111379%2C%22title%22%3A%22BRI+600%5C%2F101+Konkaver+B%5Cu00fcgelformenaufbau%22%2C%22filename%22%3A%22d_600_101.jpg%22%2C%22filesize%22%3A338617%2C%22url%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fd_600_101.jpg%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fprodukte%5C%2Fbuegelpressen%5C%2Fbri-600101-vorderteil-vorbuegelmaschine%5C%2Fattachment%5C%2Fd_600_101%5C%2F%22%2C%22alt%22%3A%22%22%2C%22author%22%3A%228%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22caption%22%3A%22%22%2C%22name%22%3A%22d_600_101%22%2C%22status%22%3A%22inherit%22%2C%22uploaded_to%22%3A100157%2C%22date%22%3A%222018-09-13+07%3A21%3A19%22%2C%22modified%22%3A%222018-09-13+08%3A01%3A07%22%2C%22menu_order%22%3A0%2C%22mime_type%22%3A%22image%5C%2Fjpeg%22%2C%22type%22%3A%22image%22%2C%22subtype%22%3A%22jpeg%22%2C%22icon%22%3A%22http%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-includes%5C%2Fimages%5C%2Fmedia%5C%2Fdefault.png%22%2C%22width%22%3A807%2C%22height%22%3A605%2C%22sizes%22%3A%7B%22thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fd_600_101-150x150.jpg%22%2C%22thumbnail-width%22%3A150%2C%22thumbnail-height%22%3A150%2C%22medium%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fd_600_101-300x225.jpg%22%2C%22medium-width%22%3A300%2C%22medium-height%22%3A225%2C%22medium_large%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fd_600_101-768x576.jpg%22%2C%22medium_large-width%22%3A768%2C%22medium_large-height%22%3A576%2C%22large%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fd_600_101.jpg%22%2C%22large-width%22%3A807%2C%22large-height%22%3A605%2C%22woocommerce_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fd_600_101-400x320.jpg%22%2C%22woocommerce_thumbnail-width%22%3A400%2C%22woocommerce_thumbnail-height%22%3A320%2C%22woocommerce_single%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fd_600_101-600x450.jpg%22%2C%22woocommerce_single-width%22%3A600%2C%22woocommerce_single-height%22%3A450%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fd_600_101-100x100.jpg%22%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail-width%22%3A100%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail-height%22%3A100%2C%22shop_catalog%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fd_600_101-400x320.jpg%22%2C%22shop_catalog-width%22%3A400%2C%22shop_catalog-height%22%3A320%2C%22shop_single%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fd_600_101-600x450.jpg%22%2C%22shop_single-width%22%3A600%2C%22shop_single-height%22%3A450%2C%22shop_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2Fd_600_101-100x100.jpg%22%2C%22shop_thumbnail-width%22%3A100%2C%22shop_thumbnail-height%22%3A100%7D%7D%5D%2C%22technical_data_sheet%22%3Afalse%2C%22technical_data_sheet_2%22%3Afalse%2C%22flyer%22%3Afalse%2C%22application_video%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fyoutu.be%5C%2FAObwY9S87CY%22%2C%22product_video%22%3A%22%22%2C%22description%22%3A%22%3Ch3%3EVorderteil-Vorb%5Cu00fcgelmaschine+%28konkave+B%5Cu00fcgelform%29%3C%5C%2Fh3%3E%5Cn%3Ch4%3EVorteile%3A%3C%5C%2Fh4%3E%5Cn%3Cul%3E%5Cn%3Cli%3EPatentiertes+Schlittensystem+f%5Cu00fcr+linkes+und+rechtes+Vorderteil%3A+platzsparende+L%5Cu00f6sung%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EVertikale+Schlie%5Cu00dfbewegung%3A+gleichm%5Cu00e4%5Cu00dfige+Druckverteilung+auf+der+gesamten+B%5Cu00fcgelfl%5Cu00e4che+und+kein+Verschieben+des+B%5Cu00fcgelgutes+%5C%2F+Qualit%5Cu00e4tsverbesserung%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EBedienerfreundliches+5%2C7%26%238243%3B+Farb-Touch-Display%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3ESeparater+Programmvorwahlschalter%3A+schneller+Programmwechsel%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EDampfrandabsaugung%3A+zur+Vermeidung+von+Dampfmarkierung%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EHilfsschablone+f%5Cu00fcr+Abn%5Cu00e4herspitze%3A+verhindert+das+Verb%5Cu00fcgeln+der+Abn%5Cu00e4herspitze+%28optional%29%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EProgrammierbarer+Bandspender+BRI+10+f%5Cu00fcr+2+Rollen%3A+automatisches+Abl%5Cu00e4ngen+von+Klebestreifen+%5C%2F+Verbesserung+der+Arbeitsplatzgestaltung+%28optional%29%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EElektro-mechanische+Abstandssteuerung+%28optional%29%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EKonkaver+Formenaufbau%3A+mehrere+Arbeitsg%5Cu00e4nge+auf+einer+Maschine%3A%5Cn%3Cul%3E%5Cn%3Cli%3E1.+Seitennaht+und+Abn%5Cu00e4her+mit+B%5Cu00fcgeleisen+%5Cu00f6ffnen%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3E2.+Plack+einlegen+inkl.+Klebestreifen%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3E3.+Formb%5Cu00fcgeln%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3C%5C%2Ful%3E%5Cn%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3C%5C%2Ful%3E%5Cn%22%2C%22accessories%22%3A%5B%7B%22accessorie%22%3A%7B%22ID%22%3A100163%2C%22post_author%22%3A%229186%22%2C%22post_date%22%3A%222017-11-09+10%3A44%3A56%22%2C%22post_date_gmt%22%3A%222017-11-09+09%3A44%3A56%22%2C%22post_content%22%3A%22%22%2C%22post_title%22%3A%22Mantel-Vorderteil-Vorb%5Cu00fcgelmaschine+BRI+605M+VC%22%2C%22post_excerpt%22%3A%22%22%2C%22post_status%22%3A%22publish%22%2C%22comment_status%22%3A%22closed%22%2C%22ping_status%22%3A%22closed%22%2C%22post_password%22%3A%22%22%2C%22post_name%22%3A%22bri-605m-vc-mantel-vorderteil-vorbuegelmaschine%22%2C%22to_ping%22%3A%22%22%2C%22pinged%22%3A%22%22%2C%22post_modified%22%3A%222018-12-18+13%3A41%3A29%22%2C%22post_modified_gmt%22%3A%222018-12-18+12%3A41%3A29%22%2C%22post_content_filtered%22%3A%22%22%2C%22post_parent%22%3A101087%2C%22guid%22%3A%22http%3A%5C%2F%5C%2Flocalhost%5C%2Fwebsites%5C%2FVEIT%5C%2Fscript%5C%2Fwordpress_v4%5C%2F%3Fpost_type%3Dpd-produkte%26%23038%3Bp%3D100163%22%2C%22menu_order%22%3A0%2C%22post_type%22%3A%22pd-produkte%22%2C%22post_mime_type%22%3A%22%22%2C%22comment_count%22%3A%220%22%2C%22filter%22%3A%22raw%22%7D%7D%5D%2C%22button_text%22%3A%22Jetzt+Vertriebspartner+kontaktieren%22%2C%22application_video_text%22%3A%22Anwendungsvideo+ansehen%22%2C%22technical_data_sheet_text%22%3A%22Techniches+Datenblatt+downloaden%22%2C%22accessories_headline%22%3A%22Alternative%22%2C%22accessories_link_text%22%3A%22Zum+Zubeh%5Cu00f6r%22%2C%22product_video_text%22%3A%22Anwendungsvideo+ansehen%22%2C%22technical_data_sheet_text_2%22%3A%22Techniches+Datenblatt+downloaden%22%2C%22flyer_text%22%3A%22Techniches+Datenblatt+downloaden%22%2C%22prioritization%22%3A%2288800%22%2C%22prioritization2%22%3A%2294400%22%2C%22typ%22%3A26%2C%22read_more_text%22%3A%22Mehr+erfahren%22%2C%22read_less_text%22%3A%22Weniger%22%2C%22produktsichtbarkeit%22%3Atrue%2C%22anwendungsgruppe%22%3A%5B135%5D%2C%22produktgruppe_2%22%3A%5B115%5D%2C%22kategorie%22%3A%5B33%5D%2C%22arbeitsgang%22%3A%5B53%5D%7D

Vorderteil-Vorbügelmaschine (konkave Bügelform)

Vorteile:

 • Patentiertes Schlittensystem für linkes und rechtes Vorderteil: platzsparende Lösung
 • Vertikale Schließbewegung: gleichmäßige Druckverteilung auf der gesamten Bügelfläche und kein Verschieben des Bügelgutes / Qualitätsverbesserung
 • Bedienerfreundliches 5,7″ Farb-Touch-Display
 • Separater Programmvorwahlschalter: schneller Programmwechsel
 • Dampfrandabsaugung: zur Vermeidung von Dampfmarkierung
 • Hilfsschablone für Abnäherspitze: verhindert das Verbügeln der Abnäherspitze (optional)
 • Programmierbarer Bandspender BRI 10 für 2 Rollen: automatisches Ablängen von Klebestreifen / Verbesserung der Arbeitsplatzgestaltung (optional)
 • Elektro-mechanische Abstandssteuerung (optional)
 • Konkaver Formenaufbau: mehrere Arbeitsgänge auf einer Maschine:
  • 1. Seitennaht und Abnäher mit Bügeleisen öffnen
  • 2. Plack einlegen inkl. Klebestreifen
  • 3. Formbügeln

Alternative